Jaargang 2015
Nr. 10410
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00
Omgevingsvergunning verleend regulier: Delft | Archipellaan 31
2612 GB | Archipellaan 31 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: realiseren van dakkapel aan voorzijde en dakopbouw aan achterzijde | 29-1-2015
Omgevingsvergunning | Wie wil (ver)bouwen of iets anders aan zijn omgeving wil veranderen, heeft hiervoor vaak een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt voor activiteiten als bouwen, slopen, gebruiken en activiteiten met betrekking tot een monument of bedrijf. U kunt voor al deze activiteiten één omgevingsvergunning aanvragen bij één loket (meestal de gemeente). Er volgt één procedure en één besluit waartegen één bezwaar-/beroepsprocedure mogelijk is. Maar het is geen verplichting om alles in één keer aan te vragen, tenzij activiteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld bij verbouw van een rijksmonument.
Op www.omgevingsloket.nl kunt u online een vergunningcheck doen en vervolgens digitaal een vergunning aanvragen. U kunt voor informatie ook terecht bij het Klant Contact Centrum.
Welstand | Elke 14 dagen komt de commissie voor Welstand en Monumenten bijeen. Ze toetst de bouwplannen aan de welstandsnota. De vergaderingen, die worden gehouden in het stadhuis, zijn openbaar. De agenda is in te zien op www.delft.nl/welstand.  
Reguliere (normale) procedure | Bij de afhandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning waarvoor de reguliere (normale) procedure geldt (acht weken) wordt geen ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Wel kan binnen zes weken na de vergunningverlening bezwaar worden gemaakt. U kunt ook uw mening op zo’n aanvraag geven voor er een definitief besluit is, zo spoedig mogelijk na publicatie van de aanvraag. Uw mening kunnen wij dan meewegen in de eindbeslissing.
Bezwaar maken | Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na het verlenen van de vergunning en/of vrijstelling een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft. Het bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de Adviescommissie voor bezwaarschriften.

Inhoudsopgave